warto wiedzieć!!

nie ma takiego wątku, a przynajmniej nie znalazłam,.\
Czasem warto wiedzieć coś dokładnie, by się powołać na przepisy.

zatem jak ktoś może niech się tu wpisuje.

Komentarz

 • (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

  Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością w instytucjach i urzędach publicznych oraz w sklepach.
 • (Dz. U. z 1996 r., Nr 82, poz. 383 z późn. zm.)

  Osoby, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, korzystają ze zwolnień od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Powyższe uprawnienie wynika z przepisów rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Uprawnienie to przysługuje także osobom:

  zaliczonym do I grupy inwalidów,

  całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji albo o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

  które ukończyły 75 lat,

  które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej,

  niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.

  Chcąc uzyskać zwolnienie od powyższych opłat, osoba uprawniona powinna udać się do placówki pocztowej w miejscu stałego pobytu i wraz z dowodem osobistym przedstawić dokument stwierdzający zaliczenie jej do jednej z wymienionych wyżej grup. Osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przedstawia ten dokument albo legitymację dokumentującą niepełnosprawność w stopniu znacznym. Zwolnienie od opłat następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym.
 • (Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854)

  Dotychczas o ulgach decydowały same muzea i w związku z tym nie do wszystkich można było wejść za niższą opłatą. Od 7 listopada 1997 r. wprowadzenie ulgowych opłat jest obowiązkiem muzeów państwowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r.).

  Ulgowe bilety mogą kupować: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz renciści, emeryci, nauczyciele wszystkich szkół, studenci i uczniowie.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.