Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce
Błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich grupach społecznych są uprzywilejowani. Utrwalanie go w dyskursie publicznym prowadzi do wykluczenia problemów mężczyzn z puli zjawisk wymagających politycznego rozwiązania.

Pobierz raport

Komentarz

 • Później zerknę dokładniej. Chodzi o inceli?
 • Spis treści:

  7 / Słowo wstępne
  10 / Wprowadzenie
  15 / Edukacja
  15 / Edukacja szkolna
  21 / Edukacja wyższa
  26 / Praca i państwo opiekuńcze
  26 / Praca
  29 / System emerytalny
  34 / Bezdomność
  36 / Zdrowie
  42 / Rewolucja płci i rodzina
  49 / Lokalne proporcje płci
  53 / Różnice w migracjach
  57 / Rekomendowane kierunki interwencji
  57 / Podejście wielowymiarowe
  59 / Zmniejszenie różnic w wynikach edukacji szkolnej
  61 / Zmniejszenie różnic w poziomie wykształcenia
  63 / Ojcostwo i stabilność rodzin
  65 / Polityki zdrowotne
  66 / Przyszłość pracy
  68 / Bibliografia
 • Słowo wstępne

  Dokonująca się na naszych oczach rewolucja płci spowodowała
  istotne przewartościowanie ról społecznych, które pełnią kobiety
  i mężczyźni. Za tymi zmianami idzie także rozwój gender studies,
  które analizują zmieniającą się rzeczywistość z punktu widzenia
  płci. Nie sposób nie dostrzec, że niemal cała refleksja poświęcona
  identyfikacji obszarów życia społecznego, w których istnieją nie-
  równości, jest skoncentrowana na kobietach i wskazywaniu pól,
  w których ich pozycja nie dorównała pozycji mężczyzn. Dominu-
  jąca narracja o dyskryminacji kobiet zdaje się dla wielu nie do po-
  godzenia z myślą, że określona grupa mężczyzn, zwłaszcza tych
  gorzej wykształconych i mieszkających na prowincji, może znajdo-
  wać się w gorszym położeniu niż kobiety.

  Mając na uwadze, że w środowisku Klubu Jagiellońskiego próbu-
  jemy ten problem sygnalizować już od kilku lat, przyszedł czas na
  przedstawienie „suchej”, pozbawionej ideologicznych akcentów
  diagnozy. Niniejszy raport jest pierwszą próbą syntetycznego
  zmierzenia się ze zjawiskiem gorszej pozycji mężczyzn w różnych
  obszarach życia społecznego – począwszy od edukacji, przez ry-
  nek pracy, ochronę zdrowia aż po system ubezpieczeń społecz-
  nych, w tym system emerytalny.

  Obserwacje przedstawione w raporcie nie zostawiają złudzeń – pro-
  blem gorszej pozycji części mężczyzn ma charakter strukturalny. Bez
  wprowadzenia istotnych zmian w polityce publicznej, szczególnie
  edukacji, będzie się prawdopodobnie nasilał, powodując długo-
  trwałe, negatywne skutki społeczne. Określenie „gorsza pozycja”
  zamiast dyskryminacji czy wykluczenia nie jest przypadkowe. Gor-
  sza pozycja mężczyzn nie wynika bowiem z intencjonalnej polityki,
  ale jest efektem złożonych procesów. Nie umniejszając ich wagi, ra-
  port powody obecnej sytuacji jedynie sygnalizuje, koncentrując się
  na wskazaniu nie tyle przyczyn, co istoty problemów.

  W ostatnich kilkunastu miesiącach do debaty publicznej na całym
  świecie przebija się problem radykalizacji politycznej i społecznej
  części młodego pokolenia mężczyzn. W mediach coraz więcej
  mówi się o nowej grupie społecznej tzw. inceli, czyli mężczyzn
  mających trudność ze znalezieniem partnerki. Problem ten zaczy-
  na być dyskutowany również w Polsce. Inne niepokojące zjawi-
  sko ujawniają prowadzone analizy młodych elektoratów Lewicy
  i Konfederacji. Pierwszy cechuje nadreprezentacja młodych ko-
  biet, drugi – młodych mężczyzn. Jak pokazują rozmaite badania
  elektoratów, szczególnie zaś ujawnione po tzw. strajku kobiet
  przesunięcie młodych kobiet z dotychczasowych pozycji centro-
  wych na lewicowe, w Polsce mamy do czynienia z obustronną ra-
  dykalizacją postaw politycznych młodych wyborców przebiegają-
  cą przeciwstawnie, właśnie po linii podziału płciowego.

  Postrzeganie wspomnianych procesów wyłącznie przez pryzmat
  bądź to atrakcyjności na rynku matrymonialnym, bądź to politycz-
  nej różnicy pomiędzy dwiema grupami jest jednak ogromnym
  uproszczeniem. Mamy do czynienia z dużo głębszymi nierów-
  nościami społeczno-ekonomicznymi dotykającymi współcześnie
  części mężczyzn. Wspomniane nierówności skutkują m.in. napię-
  ciami między młodymi kobietami i mężczyznami.

  Z perspektywy środowiska odwołującego się do wartości chrze-
  ścijańskich nie możemy bagatelizować kluczowego zagrożenia
  wynikającego z pogłębiających się nierówności, napięć i róż-
  nic. Coraz głębsza polaryzacja wartości, idei, stylu życia utrud-
  niać będzie budowanie relacji między kobietami i mężczyznami.

  W efekcie stanowi zapewne dużo istotniejsze zagrożenie dla ro-
  dziny budowanej w oparciu o związek kobiety i mężczyzny niż
  wiele procesów cywilizacyjnych, na których koncentrują dziś swo-
  ją uwagę środowiska katolickie i konserwatywne.

  Należy podkreślić, że intencją raportu jest poszerzenie perspek-
  tywy patrzenia na problemy społeczne z perspektywy płci o per-
  spektywę mężczyzn, ale nie zawężenie jej do tego punktu widze-
  nia. Raport nie ma celu pogłębiania niebezpiecznej polaryzacji
  płciowej, ale wręcz przeciwnie. Zmierzenie się z problemami męż-
  czyzn może pozwolić tworzyć warunki do budowy trwalszych,
  głębszych i obustronnie bardziej satysfakcjonujących relacji mię-
  dzy kobietami a mężczyznami.

  Paweł Musiałek
  Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
  dr Marcin Kędzierski
  Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
  Podziękowali 1jan_u
 • Jestem bardzo ciekaw wniosków. Część problemów widzę z bliska. Natomiast chętnie spojrzę szerzej.
 • Niektóre z poruszanych tematów są ciekawe. Pytanie tylko, czy autorzy podeszli do tematu merytorycznie, czy z jakąś z góry założoną tezą
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.